Forstå arverett i Norge

14 februar 2024
Eivind Øi

editorial

Arveretten er en betydningsfull del av norsk person- og familierett som fastsetter reglene om hvordan en persons etterlatte formue skal fordeles etter dødsfallet. Denne rettsdisiplinen påvirker de fleste av oss på et eller annet tidspunkt i livet og det er viktig å ha kjennskap til de grunnleggende prinsippene og reguleringene involvert. I Norge er arverettslige spørsmål først og fremst regulert gjennom arveloven, og det er viktig for individet å forstå hvordan disse lovene påvirker fordelingen av ens eiendeler.

Hva er arverett?

Arverett regulerer overgangen av en persons eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra avdøde til de levende. I Norge sikrer arveloven at eiendeler fordeles på en rettferdig måte blant arvingene, enten i tråd med avdødes ønsker, som uttrykt i et testament, eller i henhold til lovens bestemmelser når et testament ikke finnes. Prosessen starter med oppgjøret av avdødes dødsbo, som innebærer å kartlegge verdier, gjeld og rettigheter, og deretter fordele dette mellom arvingene.

Lovmessig har førstegangsarvinger, som er barna til den avdøde, samt ektefelle, en lovfestet arverett. Sekundærarvinger som foreldre, søsken og deres etterkommere kan også ha krav på arv når det ikke er etterkommere i første linje. Det er også verdt å merke seg at ektefeller og registrerte partnere har særlige rettigheter i henhold til ekteskapsloven.

arverett

Hvordan fungerer arveoppgjøret?

Etter en persons bortgang, skal dødsboet gjøres opp. Gjennom en offentlig eller privat skifteprosess blir boet administrert – enten ved at arvingene selv tar seg av oppgjøret (privat skifte), eller ved at en offentlig skifterett administrerer prosessen (offentlig skifte). Et sentralt steg i begge tilfeller er å utarbeide et booppgjør som viser en balanse mellom aktiva og passiva.

Når det kommer til selve fordelingen, har man to hovedmetoder; etter testamentet eller etter lovens arveregler. Et testament kan detaljert angi en avdødes personlige ønsker og vilje for distribusjon av boet, men må forholde seg til visse deler av arven som er lovfestet. Disse pliktdelsarvene, som barn har krav på, kan ikke testamenteres bort. For de som dør uten et testament, trer arvelovens hierarki av arvinger i kraft.

Testament og arveplanlegging

Mange velger å opprette et testament for å sikre at deres eiendeler fordeles etter eget ønske, og for å unngå potensielle konflikter blant de etterlatte. Gjennom et testament kan man også oppnevne en testamentfullbyrder som har ansvar for å sikre at testamentets bestemmelser blir fulgt. Arveplanlegging er også et viktig verktøy for å unngå at store verdier går tapt til skatt.

Spesialistkompetanse med arverettsspørsmål

Arverett kan være et komplekst og følsomt felt, der detaljert kunnskap om lovgivningen er nødvendig for å navigere gjennom prosessen. I tilfeller der komplikasjoner oppstår, som uklare testament, tvister mellom arvinger, eller tolkning av arveloven, kan involvering av en spesialist innen arverett være avgjørende.

Flere nyheter