Rollen som SHA-koordinator i byggeprosjekter

13 februar 2024
Eivind Øi

editorial

Innenfor bygg- og anleggsbransjen stilles det strenge krav til sikkerhet og helse på arbeidsplassen. Arbeidet med å sikre et trygt arbeidsmiljø krever ikke bare kontinuerlig oppmerksomhet og forebygging, men også en dedikert rolle som samordner disse innsatsene. En slik funksjon er SHA-koordinatoren, en viktig aktør i prosjektgjennomføringen. SHA står for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø, og koordinatoren sikrer at lovpålagte forpliktelser i forbindelse med SHA ivaretas gjennom hele prosjektet.

Hva innebærer rollen som SHA-koordinator?

SHA-koordinator har en omfattende og flerdimensjonal rolle som involverer alt fra tidlig planleggingsfase til det praktiske arbeidet på en bygge- eller anleggsplass. Deres ansvar kan variere avhengig av prosjektets størrelse og kompleksitet, men hovedoppgavene dreier seg om å sikre at alle prosessene følger regelverket for et trygt arbeidsmiljø.

En SHA-koordinator skal utarbeide en SHA-plan som beskriver rutiner og kontrollmekanismer for å håndtere sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom prosjektfaser. De overvåker også implementeringen av planen og sikrer at alle involverte parter, fra arbeidere til ledelse, forstår og etterlever de etablerte prosedyrene.

Koordinering og kommunikasjon

Et vesentlig element i en SHA-koordinators arbeid er evnen til å koordinere og kommunisere effektivt med alle involverte parter i et byggeprosjekt. De fungere som bindeledd mellom ledelse, arbeidere, underentreprenører og eventuelle andre tredjeparter. God kommunikasjon er nødvendig for å sikre at alle er klar over sine ansvarsområder og forpliktelser når det kommer til sikkerhetsprosedyrer og retningslinjer.

Videre må SHA-koordinator holde alle parter oppdatert om eventuelle endringer i regelverk og praksis, samt gi opplæring der det er nødvendig. Dette krever gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, kombinert med dyptgående kunnskap om relevante regelverk og sikkerhetsstandarder.

sha-koordinator

Oppfølging og kontinuerlig forbedring

Rollen innebærer også regelmessig oppfølging og inspeksjon av arbeidsstedet for å sikre at SHA-planen blir fulgt, og at eventuelle risikoer identifiseres og håndteres umiddelbart. Ved avvik må SHA-koordinator være i stand til å reagere raskt og effektivt for å korrigere problemene. En viktig del av koordinatorens arbeid ligger også i å fremme en kultur for kontinuerlig forbedring. Det innebærer å lære av nestenulykker, faktiske ulykker og andre hendelser for å forbedre sikkerheten i fremtidige prosjekter.

Velg riktig partner for SHA-koordinering

For byggherrer og prosjektledere kan det være utfordrende å sikre at alle aspekter av SHA håndteres på korrekt måte. Det er her det kan være svært nyttig å hente inn ekstern ekspertise. Byggherren tilbyr tjenester som kan bistå med SHA-koordinering i byggeprosjekter. Med et team av erfarne spesialister kan de sikre at ditt prosjekt møter alle krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og gir verdifulle innsikter til å optimalisere prosesser rundt sikkerhetsarbeidet. Besøk nettet for å finne ut mer om hvordan de kan bistå ditt byggeprosjekt med profesjonell SHA-koordinering.

Flere nyheter